Open the menu

Sociale media

Artsen Zonder Grenzen in uw testament

Steun humanitaire hulpverlening op een andere manier, en help zo de slachtoffers van oorlogen en natuurrampen.

De verschillende formules

Legaten

U kunt drie soorten legaten opnemen in uw testament:

  1. Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u op een andere manier – via een bijzonder legaat of een legaat ten algemenen titel – nalaat;
  2. Een legaat ten algemenen titel: een bepaald percentage van uw goederen;
  3. Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel..

De drie soorten legaten hebben uiteenlopende gevolgen, onder meer voor het bezitsrecht.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 75 83.

Duo-legaten

Heb je geen rechtstreekse erfgenamen? Dan kan het duo-legaat een interessante formule zijn. Zo kan je meer nalaten aan neven, nichten of vrienden en tegelijkertijd ook een legaat toekennen ten voordele van een goed doel zoals Artsen Zonder Grenzen.

Het Wetboek van Successierecht stelt dat je in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y (bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen) de betaling van de successierechten van X overneemt.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail legaten@azg.be, of op het telefoonnummer 02/474 75 83.

Een "duo-legaat" moet aan drie voorwaarden voldoen:

  1. U stelt een testament op.
  2. U geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen (persoon of personen X).
  3. U geeft een tweede legaat ten voordele van een vzw, die u gelast alle successierechten te betalen (persoon Y).

Let erop dat Artsen Zonder Grenzen, na aanrekening van de som van de bijzondere legaten en alle successierechten, nog een substantieel netto legaat overhoudt. De notaris en/of onze jurist kan je hierbij helpen.

Het voordeel van het duo-legaat

Het voordeel van een duo-legaat ligt in het verschil tussen het tarief voor successierechten voor een particuliere erfgenaam (tot 65% in het Vlaams Gewest, tot 80% in het Waals en Brussels Gewest) tegenover het tarief voor een vzw of een stichting van openbaar nut (8,5% in Vlaanderen, 7% in Wallonië en 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een vzw en 6,6 % voor een stichting van openbaar nut).

Naast de regio hangt het tarief voor de successierechten ook af van de omvang van het legaat en de graad van verwantschap van de erfgenamen. Hoe groter het verschil tussen de tarieven voor particuliere erfgenamen enerzijds en voor vzw’s en stichtingen van openbaar nut anderzijds, hoe financieel voordeliger deze formule is voor uw neven, nichten, enz. 

Schenkingen

Je kan op twee manieren een schenking aan Artsen Zonder Grenzen doen:

  1. Schenking "van hand tot hand": hierbij wordt een goed op een directe en informele manier overgedragen door de schenker aan de begunstigde, bij voorbeeld Artsen Zonder Grenzen. Dit kan voor geld (via bankoverschrijving), juwelen, meubelen,… Er moeten geen belastingen worden betaald op dit soort van gift.
  2. Schenking via een notariële akte: onroerende goederen kunnen alleen geschonken worden via een notariële akte. In dat geval moet Artsen Zonder Grenzen 5,5% schenkingsrechten betalen in Vlaanderen, 7% in Wallonië en Brussel.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 75 83.

Levensverzekering

Als je Artsen Zonder Grenzen aanwijst als (een van) de begunstigde(n) van je levensverzekering, betaalt AZG dezelfde successierechten als voor een legaat.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 75 83.

Wilt u de Stichting Artsen Zonder Grenzen opnemen in uw testament? Gebruik dan deze gegevens:

Artsen Zonder Grenzen, stichting van openbaar nut.

Gewijde-boomstraat 46, 1050 Brussel.

Ondernemingsnummer: BE 0539 865 475.

Ik vind het geweldig wanneer mensen ons willen ondersteunen op zo’n betekenisvolle manier. Ze hebben allemaal hun persoonlijke redenen om dit te doen en het onderwerp kan gevoelig liggen. Ik antwoord daarom graag op alle vragen en adviseer hen in alle discretie. Ik heb ook regelmatig contact met notarissen en vermogensbeheerders. Het is essentieel om er over te waken dat de wensen en de waarden van de schenkers of erflaters gerespecteerd worden.
door

Anne Van den Bussche

Juriste bij Artsen Zonder Grenzen

DE STICHTING ARTSEN ZONDER GRENZEN

De successierechten voor legatarissen zonder verwantschap kunnen oplopen tot 65% in het Vlaams Gewest en tot 80% in het Waals of Brussels Gewest voor wie in de hoogste inkomenscategorieën valt. Voor de stichting van openbaar nut AZG is het tarief inzake successierechten beperkt tot 8,5% in het Vlaams Gewest, 7% in het Waals Gewest en 6,6% in het Brussels Gewest. 

De vzw en de Stichting streven hetzelfde doel na en ondersteunen dezelfde acties. De Stichting maakt de verkregen legaten regelmatig en integraal over aan de vzw.

Doe ik een legaat aan de vzw Artsen Zonder Grenzen of aan de Stichting Artsen Zonder Grenzen? 

Wie gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, raden wij aan om een legaat te doen aan de Stichting van openbaar nut (ondernemingsnummer: BE 0539 865 475). De Stichting moet immers minder successierechten betalen (6,6%) dan de vzw (12,5%).

In de twee andere gewesten wor­den vzw’s en stichtingen van openbaar nut op dit punt niet langer gediscrimineerd. In het Waals Gewest worden vzw en stichting van openbaar nut belast aan 7%; in het Vlaams Gewest aan 8,5%. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail legaten@azg.be, of op het telefoonnummer 02/474 75 83.

Artsen Zonder Grenzen volgt de ethische code van de VEF

Wij gebruiken alle giften op een efficiënte manier, voor een maximale impact en transparantie.

Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens één keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.